etf skladi

ETF skladi: 10 stvari, ki jih morate nujno vedeti preden investirate

1. Kaj so ETF skladi?

Podjetje za osebne finance NerdWallet ETF sklad opredeljuje kot sklad s katerim je mogoče trgovati na borzi kot z delnico, kar pomeni, da ga je mogoče kupiti in prodati čez dan. ETF imajo pogosto nižje provizije kot druge vrste skladov. Kot vsak finančni produkt pa tudi ETF-ji niso univerzalna rešitev. Skladi, s katerimi se trguje na borzi ponujajo najboljše lastnosti dveh priljubljenih sredstev: Imajo prednosti razpršitve vzajemnih skladov, hkrati pa posnemajo enostavnost trgovanja z delnicami.

 

2. Kako ETF sklad deluje?

Na spletni strani etf.com pravijo, da je najbolje začeti z nečim znanim, na primer s klasičnim vzajemnim skladom. Predstavljajte si kup vlagateljev, ki sedijo doma in poskušajo ugotoviti, kako najbolje investirati na delniški trg. Vsak od njih bi lahko sam kupil nekaj delnic, toda kdo ima čas ali sredstva za upravljanje portfelja z 70 delnicami?

Namesto tega se odločijo, da se bodo povezali. Združijo ves svoj denar in najamejo profesionalnega upravitelja naložb, da ga investira namesto njih. Da bi lahko spremljali, kdo je kaj vložil, vsak vlagatelj prejme “delnice”, ki predstavljajo  delež v celotni naložbi. Ker gre za vaš denar, želite vedeti, koliko je vaša naložba na določen dan vredna. Vzajemni sklad zato vsak dan sešteje vrednost vsega, kar ima v lasti, in jo deli s številom obstoječih delnic in tako natančno veste, koliko je vredna vsaka delnica. Če želite kupiti več delnic, veste, koliko denarja morate poslati vzajemnemu skladu za vsako delnico. Če želite delnice prodati, natančno veste, koliko denarja lahko pričakujete v zameno. To je eleganten sistem, vzajemni skladi pa tako delujo obstajajo že skoraj 100 let še zaključujejo na spletni strani ETF.

Kaj pa ETF? ETF deluje podobno, a z eno veliko spremembo. Kot nakazuje že ime – Exchange Traded Funds, je sklad s katerim lahko trgujete na borzi.

Delnice ETF lahko kupite neposredno s kateregakoli posredniškega računa in to lahko storite, kadar koli želite. Medtem ko se naročila za nakup ali prodajo običajnega vzajemnega sklada lahko izvedejo le enkrat na dan (po koncu trgovanja), lahko trgovanje s skladi ETF poteka kadar koli, ko je trg odprt. Če želite, jih lahko kupite ob 8. uri dopoldne, prodate ob 9. uri in jih ponovno kupite po kosilu.

Z ETF-ji lahko izvajate tudi vse vrste strategij, podobnih delniškim, ki jih z vzajemnimi skladi nikoli ne bi mogli: prodaja na kratko, dajanje naročil stop-loss ali limitnih naročil, celo nakup s kritjem.

Z nakupom enega samega ETF lahko preprosto in poceni ponovite uspešnost borznega indeksa, ki ga sestavlja več sto ali celo več tisoč podjetij, ki kotirajo na borzi.

 

3. Kakšni ETF skladi obstajajo?

Poglejmo, kaj pravo encikopedija investioranja Investopedia.

Obvezniški ETF skladi
Obvezniški ETF-ji se uporabljajo za zagotavljanje rednega dohodka vlagateljem. . V nasprotju z osnovnimi instrumenti obvezniški ETF-ji nimajo datuma zapadlosti. Na splošno se z njimi trguje s premijo ali diskontom glede na dejansko ceno obveznice.

Delniški ETF skladi
Delniški ETF-ji so sestavljeni iz košarice delnic, ki sledijo posamezni panogi ali sektorju. Delniški ETF lahko na primer sledi delnicam, ki razvijajo zelene tehnologije. Cilj je zagotoviti razpršeno izpostavljenost eni sami panogi, ki vključuje uspešne akterje s potencialom za rast.

Industrijski ETF skladi
Industrijski ali sektorski ETF-ji so skladi, ki se osredotočajo na določen sektor ali panogo. Na primer, sektorski ETF za energetiko vključuje podjetja, ki delujejo v tem sektorju. Ideja panožnih ETF-ov je, da se izpostavite vzponu te panoge s spremljanjem uspešnosti podjetij, ki delujejo v tem sektorju.

Surovinski ETF skladi
Kot je razvidno iz imena, surovinski ETF-ji vlagajo v surovine, vključno s surovo nafto ali zlatom. Blagovni ETF-ji imajo več prednosti. Prvo je to, da diverzificirajo portfelj, kar olajša varovanje pred padci. Na primer, blagovni ETF-ji lahko zagotovijo blažilnik med padcem na delniškem trgu. Drugič, lastništvo delnic v ETF za blago je cenejše od fizičnega posedovanja blaga. To pa zato, ker pri prvem ni stroškov zavarovanja in skladiščenja.

Valutni ETF skladi
Valutni ETF-ji so združeni naložbeni nosilci, ki sledijo uspešnosti valutnih parov, sestavljenih iz domačih in tujih valut. Valutni ETF-ji imajo več namenov. Uporabljajo se lahko za špekuliranje s cenami valut na podlagi političnega in gospodarskega razvoja države. Uporabljajo se tudi za razpršitev portfelja ali kot varovalo pred nestanovitnostjo na deviznih trgih za uvoznike in izvoznike. Nekatere od njih se uporabljajo tudi za varovanje pred nevarnostjo inflacije. Več o valutnih ETF-jih si lahko preberete tukaj.

Inverzni ETF skladi
Inverzni ETF-ji poskušajo ustvariti dobiček iz padcev delnic s kratkimi pozicijami v delnicah. Kratkoročna prodaja pomeni prodajo delnice, pričakovanje padca vrednosti in ponovni odkup po nižji ceni. Inverzni ETF uporablja izvedene finančne instrumente za kratkoročno prodajo delnic.

 

4. Pravna struktura ETF skladov v Evropi

Pri JustETF pravijo, da obstaja razlog, zakaj ima večina evropskih ETF skladov v imenu oznako UCITS. Oznaka UCITS je znak kakovosti, ki pomeni, da je ETF skladen s predpisi Evropske unije, namenjenimi zaščiti širše javnosti pred neprimernimi naložbenimi instrumenti.

Pravila so bila tako uspešna, da ima po podatkih EU 75 % običajnih vlagateljev v Evropi svoje naložbe shranjene v skladih UCITS. UCITS je kratica za Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities (kolektivni naložbeni podjemi za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje). Pod tem birokratskim pokrovom pa se skriva sistem varnostnih standardov, ki veljajo za vse ETF sklade UCITS.

Najprej mora biti ETF razpršen, tako da noben posamezen delež ne sme biti vreden več kot 20 % neto vrednosti sredstev sklada. V določenih tržnih razmerah se ta vrednost lahko giblje do 35 %, vendar je to pomembno pravilo, ki omejuje vašo izpostavljenost posameznemu vrednostnemu papirju.

Poleg tega morajo biti sredstva ETF-ja UCITS ločena od sredstev ponudnika ETF pod nadzorom neodvisnega skrbnika. Ta ločitev zagotavlja, da sredstev vlagateljev ni mogoče zaseči za poravnavo obveznosti ponudnika, če bi se ta znašel v finančnih težavah.

UCITS zahteva tudi, da je ETF likviden in odprtega tipa, tako da lahko vlagatelj kadar koli odkupi svoje deleže. Zlasti če je trgovanje na borzi prekinjeno, lahko vlagatelji prosijo svojega borznega posrednika, da njihove delnice odkupi neposredno pri ponudniku ETF.

Nekateri ETF-ji uporabljajo izvedene finančne instrumente za varovanje ali sledenje svojemu indeksu – sintetičnih ETF-jev brez te določbe ne bi bilo. Toda izvedeni finančni instrumenti vlagatelje izpostavljajo možnosti, kjer druga stran (običajno velika finančna institucija) ne izpolni svojega dela dogovora, kar je majhna možnost, znana kot tveganje nasprotne stranke.

UCITS ukrepa tako, da omejuje izpostavljenost posamezni nasprotni stranki na največ 10 % čiste vrednosti sredstev ETF.

Še ena prednost ureditve UCITS je, da zmanjšuje birokracijo in stroške, saj omogoča, da se ETF, ustvarjeni v eni državi članici EU, enostavno prodajajo in tržijo v drugih državah članicah, kar povečuje izbiro za vse evropske vlagatelje.

Razen če lahko dokažete, da ste “sofisticiran vlagatelj”, vam praktično nobena platforma in noben borzni posrednik ne bo hotel prodati ETF-jev s sedežem v ZDA, saj ti produkti niso v skladu z evropsko ureditvijo UCITS. Čeprav je res, da je v Ameriki na izbiro več produktov in strategij, to ni vedno dobro, zlasti če so te strategije nepreverjene ali primernejše za vlagatelje iz ZDA.

 

5. Kako izbrati najbolši ETF sklade zase?

Kot vlagatelj želite zožiti ogromno množico skladov ETF in se osredotočiti na tiste, ki bodo ustrezali vašemu portfelju in dolgoročni naložbeni strategiji. To lahko storite na več načinov, lahko pa začnete s pregledovalnikom sredstev, ki bo izločil vse, česar ne želite. Spletna stran justetf.com ponuja preprost pregledovalnik ETF skladov z oznako UCITS, ki jih lahko kupujemo evropski vlagatelji.

Investopedia pa svetuje, da smo pri izbiri ETF sklada pozorni na naslednje dejavnike:

Obseg sredtsev: ETF mora imeti minimalno raven sredstev, ki je običajno vsaj 10 milijonov dolarjev, da bi veljala za primerno naložbeno izbiro. ETF s sredstvi pod tem pragom bo verjetno deležen omejenega zanimanja vlagateljev. Podobno kot pri delnicah se omejeno zanimanje vlagateljev odraža v slabi likvidnosti in velikih razponih.

Trgovalne dejavnosti: Vlagatelj mora preveriti, ali se z ETF skladom, ki ga obravnava, dnevno trguje v zadostnem obsegu. Obseg trgovanja z najbolj priljubljenimi ETF-ji se dnevno giblje v milijonih delnic; po drugi strani pa se z nekaterimi ETF-ji skorajda ne trguje. Obseg trgovanja je odličen kazalnik likvidnosti, ne glede na razred sredstev. Na splošno velja, da večji kot je obseg trgovanja za ETF, bolj likviden je verjetno in manjši kot je razpon med ponudbo in povpraševanjem. To sta še posebej pomembna vidika, ko je čas za izstop iz ETF.

Osnovni indeks ali premoženje: Upoštevajte osnovni indeks ali razred premoženja, na katerem temelji ETF. Z vidika razpršitve je morda bolje vlagati v ETF, ki temelji na širokem, široko spremljanem indeksu, kot pa na obskurnem indeksu, ki je ozko industrijsko ali geografsko usmerjen.

Napaka sledenja: Čeprav večina ETF-ov natančno sledi svojim osnovnim indeksom, pa jim nekateri ne sledijo tako natančno, kot bi morali. Ob enakih pogojih je ETF z minimalno napako sledenja boljši od tistega z večjo stopnjo napake.

Položaj na trgu: V svetu ETF-jev je “prednost prvega” pomembna, saj ima prvi izdajatelj ETF za določen sektor precejšnjo verjetnost, da bo pridobil levji delež sredstev, še preden se bodo drugi podali na pot. Zato se je pametno izogibati ETF-om, ki so zgolj posnemanje izvirne ideje.

Stroški: Različni skladi imajo različne stroške, ki lahko močno vplivajo na potencialne kapitalske dobičke.

 

6. Kaj se zgodi, če se ETF sklad zapre ali likvidira?

Zaprtje ali likvidacija je običajno urejen postopek. Izdajatelj ETF-ja vlagatelje običajno tri do štiri tedne vnaprej obvesti o datumu, da bo ETF prenehal trgovati. Investopedia navaja, da ima vlagatelj v tem primeru dve možnosti:

a) Prodati delnice ETF pred datumom “prenehanja trgovanja”: To je proaktivni pristop, ki je lahko primeren v primerih, ko vlagatelj meni, da obstaja velika nevarnost znatnega kratkoročnega padca sklada. V takih primerih je vlagatelj morda pripravljen spregledati velike razpone med ponudbo in povpraševanjem, ki bodo verjetno prevladovali pri ETF zaradi njegove omejene likvidnosti.

b) Delnice ETF obdržite do likvidacije: Ta možnost je lahko primerna, če je ETF naložen v sektor, ki ni nestanoviten, in je tveganje padca minimalno. Vlagatelj bo morda moral počakati nekaj tednov, da izdajatelj zaključi postopek prodaje vrednostnih papirjev, ki jih ima v ETF, in razdeli neto izkupiček po stroških. Zadržanje likvidacijske vrednosti odpravlja vprašanje razmika med ponudbo in povpraševanjem.

Ne glede na vašo odločitev, pa se boste morali soočiti z vprašanjem davkov, ki izhajajo iz likvidacije naložbe. Na primer, če je bil sklad v obdavčljivem računu, bo vlagatelj odgovoren za plačilo davkov na morebitne kapitalske dobičke.

 

7. Kakšni so stroški ETF skladov?

ETF sklad ima pri svojem običajnem poslovanju različne stroške, od plač upraviteljev do skrbniških storitev in stroškov trženja, ki se odštejejo od čiste vrednosti sredstev sklada.

Predpostavimo, da ima ETF določeno letno stroškovno razmerje 0,75 %. Pri naložbi v višini 50.000 evrov so pričakovani stroški tekom leta, 375 evrov. Če bi ETF v letu dosegel natančno 0 % donosnost, bi vlagatelj počasi videl, da se njegovih 50.000 evrov tekom leta premakne na vrednost 49.625 evrov.

Vlagatelj stroško ne plačuje dodatno. Neto donos, ki ga vlagatelj prejme od ETF, temelji na skupnem donosu, ki ga je sklad dejansko dosegel, zmanjšanem za navedeni delež stroškov. Če ima ETF 15-odstotni donos, se bo neto vrednost sredstev povečala za 14,25 %. To je skupni donos, zmanjšan za delež stroškov.

 

8. Kako imeti z ETF skladom čim manjše stroške?

Pri stroških je ključna razlika med aktivnimi in pasivnimi skladi.

Pasivni upravljavci preprosto posnemajo imetja delniškega indeksa, v ZDA je najbolj znan primer indeks S&P 500. Upravljavci “indeksnih skladov” ali “indeksnih ETF” redno uravnavajo sredstva sklada, da bi se ujemala z referenčnim indeksom, kar povzroča stroške trgovanja, vendar so ti običajno minimalni. Aktivni upravljavci, kot pove že ime, bolj sodelujejo pri izbiri sredstev sklada. To med drugim zahteva raziskovalne oddelke, ki jih pasivni skladi nimajo, in običajno višjo raven trgovanja, kar zvišuje stroške trgovanja. Vse to se odraža pri stroških, ki jih ima vlagatelj v določen ETF sklad.

9. Distribucijski ali akumulacijski ETF?

Še ena pomembna odločitev pri izbiri ETF sklada je ali izbrati distribucijski ali akumulacijski ETF sklad. Pravzaprav izbirate med dvema možnostima:

Možnost 1 – S svojim portfeljem želite ustvarjati redne prihodke. Izberite distribucijski ETF. Tak ETF denarna sredstva (običajno dividende) prenašajo oz. distribuirajo neposredno na vaš naložbeni račun, kjer jih lahko dvignete in porabite.

Možnost 2 – Želite povečati prihodnji donos svojih naložb. Akumulirajoči ETF-ji so prava izbira, saj vaš dohodek samodejno reinvestirajo nazaj v sklad brez dodatnih stroškov, vi pa pri tem ne plačate davka na kapitalski dobiček, doker ne prodate svoje pozicije. To lahko poveča vaš donos, še posebno, če pozicijo držite dovolj dolgo, da se zmanjša davčna osnova.

10. Kako lahko vlagatelj kupi in proda ETF sklad?

ETF-ji se kupujejo in prodajajo tako kot druge delnice. Zato jih lahko kupite povsod, kjer običajno kupujete delnice. Za večino ljudi to pomeni prek cenovno ugodnega spletnega posrednika ali kar preko platforme sklada. ETF-je lahko kupite tudi prek klasičnega borznega posrednika ali storitve upravljanja premoženja. Za nakup določenega ETF boste morali poznati njegovo ime ali borzni simbol ter koliko želite kupiti v enotah ali skupnih vloženih funtih. Stroški nakupa ETF se pri različnih posrednikih in platformah razlikujejo. Običajno gre za standardno pristojbino za trgovanje z delnicami pravijo pri JustETF.

Related Posts